Navigace

Obsah

Zpět

Obecně závazná vyhláška obce Chotěšice č. 2/2007

o místních poplatcích

Zastupitelstvo obce Chotěšice vydalo dne 18.12.2007 podle ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 a § 84 zákona č. 1258/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.


Část první
Základní ustanovení

Čl. 1

1. Obec Chotěšice zavádí a vybírá tyto místní poplatky:

a) poplatek ze psů

b) poplatek za užívání veřejného prostranství

c) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

2. Výkon správy místních poplatků provádí obec Chotěšice, pro kterou vykonává řízení o poplatcích obecní úřad v Chotěšicích. Na řízení o poplatcích se vztahuje zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, není-li zákonem č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanoveno jinak.


Část druhá
Hlava I
Poplatek ze psů

 

Čl. 2
Předmět poplatku

Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.


Čl. 3
Poplatník

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky.


Čl. 4
Oznamovací povinnost

1. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu do 30 dnů vznik své poplatkové povinnosti, tj. dovršení stáří psa tří měsíců nebo započetí držení psa staršího. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik své poplatkové povinnosti.

2. Povinnost oznámit držení psa má i osoba, která je od placení poplatku podle zákona o místních poplatcích nebo podle této vyhlášky osvobozena. Důvod pro osvobození musí poplatník správci poplatku prokázat.

3. Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši jeho poplatkové povinnosti nebo na vznik a zánik osvobození, a to do 30 dnů, kdy tato skutečnost nastala.

4. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen současně sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, trvalý pobyt nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO.


Čl. 5
Identifikace psů

Správce poplatku vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa bez ohledu na to, zda pes poplatku podléhá nebo je od poplatku osvobozen. Tato známka je nepřenosná na jiného psa, i kdyby šlo o psa téhož držitele.


Čl. 6
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

1) Poplatková povinnost vzniká v kalendářním měsíci, ve kterém pes dovršil stáří tří měsíců. Poplatek se platí za každý i započatý kalendářní měsíc.

2) Zanikne-li poplatková povinnost (např. úhyn psa, jeho ztráta, darování nebo prodej), poplatek se platí i za započatý kalendářní měsíc.


Čl. 7
Sazba poplatku

Poplatek činí za kalendářní rok:

a) za psa 30,- Kč

b) za druhého a každého dalšího psa 100,- Kč


Čl. 8
Splatnost poplatku

1. Poplatek je splatný nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku.

2. Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se poplatek ze psů od prvního dne měsíce následující po datu, kdy poplatková povinnost vznikla.


Čl. 9
Osvobození

Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je:

a) osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu

b) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob

c) osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy

d) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis


Část třetí
Hlava II
Poplatek za užívání veřejného prostranství

 

Čl. 10
Předmět poplatku

1. Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

2. Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.


Čl. 11
Veřejné prostranství

Veřejným prostranstvím podle této vyhlášky jsou všechna náměstí, silnice, ulice, místní komunikace, chodníky, tržiště, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení a jsou v majetku obce. Jedná se o tyto parcely v k.ú. Chotěšice: 381/7, 71/4, 381/2, 58/9.


Čl. 12
Poplatník

Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v Čl. 10.


Čl. 13
Oznamovací povinnost

1. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku užívání veřejného prostranství nejméně 2 dny, při stánkovém prodeji bezprostředně před započetím užívání veřejného prostranství.

2. Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen oznámit tuto skutečnost správci poplatku stejným způsobem jako v odstavci 1 nejpozději v den vzniku poplatkové povinnosti a nahlásit rozsah záboru v m2.

3. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.


Čl. 14
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se platí od prvního dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v Čl. 10 až do dne, kdy toto užívání skončilo.


Čl. 15
Sazba poplatku

Sazby poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den užívání veřejného prostranství:

1. Za použití veřejného prostranství k umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje (stánky, kiosky k prodejním účelům, vč. man. prostoru, skládek zboží, vystaveného zboží) za m2 a den…..10,- Kč

2. Za použití veřejného prostranství na skládky materiálu jako dřeva, hlíny, staveb. materiálu apod. za m2 a den…..5,- Kč

3. Za použití veřejného prostranství k umístění reklamního zařízení všeho druhu ročně…..1.200,- Kč

4. Za použití veřejného prostranství pro provoz lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí za jednu maringotku nebo atrakci a týden (paušální poplatek)…..100,- Kč

Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.


Čl. 16
Splatnost poplatku

1. Poplatek je splatný:

a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 2 dnů nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato

b) při užívání veřejného prostranství po dobu delší než 7 dnů nejpozději v den, kdy užívání veřejného prostranství skončilo

c) poplatek stanovený týdenní nebo měsíční paušální částkou je splatný poslední den v příslušném týdnu nebo měsíci

d) poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný do 31.12. příslušného kalendářního roku


Čl. 17
Osvobození

Poplatku nepodléhá:

– akce pořádané na veřejném prostranství bez vstupného

– akce, jejichž výdělek je určen na charitativní a veřejné účely

– stavebníci, kteří mají vydané stavební povolení – osvobození platí po dobu jeho trvání


Část čtvrtá
Hlava III
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Čl. 18
Poplatník

Poplatek platí:

a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, (za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem), tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má.-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.


Čl. 19
Oznamovací povinnost

1. Poplatník stanovený v Čl. 18 písm. b) této vyhlášky je povinen oznámit písemně nebo ústně správci poplatku nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla:

a) příjmení, jméno, bydliště, rodné číslo

b) evidenční nebo popisné číslo stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, není-li tato stavba označena evidenčním nebo popisným číslem číslo parcelní pozemku, na kterém je tato stavba umístěna

2. Poplatníci stanovení v Čl. 18 této vyhlášky jsou povinni stejným způsobem a ve stejné lhůtě oznámit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci.


Čl. 20
Sazba poplatku

1. Sazba poplatku pro poplatníka podle Čl. 18 písm. a) a b) této vyhlášky činí 350,- Kč a je tvořena:

a) z částky 250,- Kč za kalendářní rok a

b) z částky 100,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Skutečné náklady činily 47 600,- Kč : 492 = 96,74 zaokr. 100,- Kč.

2. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.


Čl. 21

Splatnost poplatku

1. Poplatek je splatný nejpozději do 31.3. kalendářního roku.

2. Poplatek je splatný ve 2 stejných splátkách, vždy nejpozději do 31.5. a 30.9. kalendářního roku.


Část pátá
Ustanovení společná

Čl. 23

1. Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

2. Pokud poplatník nesplní ve stanovené lhůtě svoji oznamovací povinnost vyplývající z této vyhlášky nebo uloženou rozhodnutím podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, může mu správce poplatku opakovaně uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení 37 a 37a citovaného zákona.


Čl. 24

1. Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

2. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit nebo doměřit poplatek však lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodů odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.


Část šestá Ustanovení zrušovací

Čl. 26

Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2003 z 15.12.2003 o místních poplatcích. Část sedmá Účinnost


Čl. 27

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2008.

Vyvěšeno: 19. 9. 2017

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět